Polityka prywatności

Klauzula informacyjna  ( dla kontrahentów)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , w związku z nawiązywaną współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Drescher Euro-Label Spółka z o.o. z siedzibą Gorzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdyńskich 50/52 , 66-400 Gorzów Wlkp.

Z Administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób:
– listownie na podany adres siedziby
-przez e-maila :biuro@drescher.euro-label.pl
-telefonicznie : 95 7205 758

2. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia umowy w związku z zainteresowaniem naszą ofertą oraz w celu wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO ,  jak również  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora  – w celu ewentualnego ustalenie, dochodzenie lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

3. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania (sprostowania) , żądania ich usunięcia , przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych . Przysługuje Ci również prawo  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane we wskazanych celach , chyba że będziemy wstanie wykazać , że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy , które są nadrzędne wobec Twoich  interesów , praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia , dochodzenia lub ochrony roszczeń .

Aby skorzystać z Twoich praw skontaktuj się z Administratorem .

4. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

6. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych  na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy , w szczególności księgowe, prawnicze, informatyczne , transportowe, dostarczanie  przesyłek kurierskich .

7. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez w którym umowa będzie wykonywana, a po zakończeniu umowy przez okres 10 lat od końca roku w którym umowa wygasła.

 

Klauzula informacyjna  ( dla współpracowników)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , w związku z nawiązywaną współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest Drescher Euro-Label Spółka z o.o. z siedzibą Gorzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdyńskich 50/52 , 66-400 Gorzów Wlkp.

Z Administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób:
– listownie na podany adres siedziby
– przez e-maila :biuro@drescher.euro-label.pl
– telefonicznie : 95 7205 758

2. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia umowy oraz  wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO ,  jak również  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora  – w celu ewentualnego ustalenie, dochodzenie lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust.1              lit. f RODO

3. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia , przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych . Przysługuje Ci również prawo  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane we wskazanych celach , chyba że będziemy wstanie wykazać , że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy , które są nadrzędne wobec Twoich  interesów , praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia , dochodzenia lub ochrony roszczeń .

Aby skorzystać z Twoich praw skontaktuj się z Administratorem.

4. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

6. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy , w szczególności księgowe, prawnicze, informatyczne .

7. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy  oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na administratora wynikających z prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat od końca roku w którym umowa wygasła.

Klauzula informacyjna  (obecni i byli Pracownicy Drescher Euro-Label)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż :

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Drescher Euro-Label Spółka z o.o. z siedzibą Gorzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdyńskich 50/52 , 66-400 Gorzów Wlkp.

Z Administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób:
– listownie na podany adres siedziby
– przez e-maila :biuro@drescher.euro-label.pl
– telefonicznie : 95 7205 758

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem stosunku zatrudnienia. Podstawę prawną przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO      w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawa pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z udzieleniem przez Pana/Panią dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków stron z umowy o pracę, jak również art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora danych w przypadku konieczności ustalenia , dochodzenia czy obrony przed roszczeniami. Po ustaniu zatrudnienia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa, np. przepisów emerytalnych, dotyczących ochrony zdrowia, podatkowych, dotyczących archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty , którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe , medycyny pracy, szkoleniowe.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres : akta osobowe oraz dokumenty mające wpływ na ustalenie podstawy wymiaru składek 50 lat od zakończenia stosunku pracy , ( w przypadku zatrudnienia po 01.01.1999r. do 31.12.2018r. pod warunkiem przekazywania imiennych raportów dla pracowników ) , dokumenty podatkowe PIT-11 – 5 lat od końca roku kalendarzowego , w którym upłynął termin zapłaty podatku,  pozostałe dokumenty – 3 lata od dnia zakończenia stosunku pracy.

5) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa pracy w zakresie wskazanym w tych przepisach oraz dobrowolne, w zakresie w jakim jest to konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

information Clause  (for customers)

Under Article 13.1 and 13.2 of Directive 2016/679 dated 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) in connection with cooperation being entered in, respecting your privacy and taking steps towards making you knowledgeable about who and how is to process your personal data, below you will find information that will make it feasible for you:

  1. Your personal data will be administered by Drescher Euro-Label Spółka z o.o., seated at Kosynierów Gdyńskich 50/52, 66-400 Gorzów Wlkp.

You can contact the Administrator at:
by post at the address given above;
by e-mail:   biuro@drescher.euro-label.pl
by phone:   0048 95 7205 758

  1. As the Administrator we will process your data prior to entering into a contract in connection with your interest in our offer and for the performance of the contract under Article 6.1.b GDPR, as well as on the basis of lawfully justified Administrator’s interest – with a view to establishing, suing or defence of claims under Article 6.1.f GDPR.
  1. You have the right to object to your data being processed. In the event of such an objection we will stop processing you data with a view to performing given goals unless we are capable of showing that as far as your data are concerned we have justified grounds which are superior to your interest, rights and freedom or that your data will be required to a possible settlement of your claim or protection of your claims.

In order to enjoy you rights you will have to contact the Administrator:

  1. Should you find out that your personal data are processed in contravention of the law, you will have the right to file a complaint with a supervisory board, which in this case is Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Inspector General for the Protection of Personal Data).
  1. You provide your personal data willingly but they are needed to conclude and performance the contract.
  1. Your personal data will be received by those entities to which we are obligated to transfer such data under the current law as well as entities providing services to us that support the performance of the concluded contract, namely bookkeeping, legal advice, IT, transport and courier services.
  2. Your personal details will be processed by us during all the contracted period, and upon expiry of the contract for 10 years as of the end of the year the contract expired.

 

Informationsklausel (für Geschäftspartner)

Gemäß dem Art.13 Absatz 1 und 2 der Verordnung des Europäischen Parlaments und Rates (UE) 2016/679 vom 27.April 2016 in der Sache des Schutzes von natürlichen Personen in Verbindung mit der Verarbeitung der Personaldaten und in der Sache eine freien Flußes solcher Daten und Beschliessung der Richtlinie 95/46/WE (allgemeine Verordnung über den Datenschutz) in Verbindung mit der angeknüpften Zusammenarbeit unter Beachtung Deiner Privatsphäre und in Sorge dafür, damit Du weisst, wer und auf welche Art und Weise Deine Personaldaten verarbeitet, stelle ich unten Informationen dar, die Dir helfen, dies festzulegen.

1. Der Verwalter Deiner Personaldaten ist die Drescher Euro-Label Gesellschaft mbH mit dem Sitz in Gorzów Wlkp. in ul.Kosynierów Gdyńskich 50/52, 66-400 Gorzów Wlkp.

Den Verwalter kannst Du auf folgende Art und Weise kontaktieren:
-brieflich an die angegebene Geschäftsadresse
-per Mail:      biuro@drescher.euro-label.pl
-telefonisch:  0048 95 7205 758

2.Als Verwalter werden wir Deine Daten verarbeiten, um im Zusammenhang mit Deinem Interesse an unserem Angebot Vertrag zu schliessen und um den geschlossenen Vertrag auf Grund des Art.6 Absatz 1 Buchstabe b von RODO wie auch auf Grund des juristisch begründeten Interesses des Verwalters – zur eventuellen Ermittlung, Geltendmachung oder Schutzes der Ansprüche auf Grund des Art.6 Absatz 1 Buchstabe f von RODO durchzuführen.

3.Du hast Recht auf den Zugang zu Deinen Personaldaten und zum Empfang deren Kopien, diese zu berichtigen (zu korrigieren), deren Löschung zu fordern, diese zu übertragen oder die Verarbeitung Deiner Daten einzuschränken.

Es steht Dir auch das Recht zu, gegen die Datenverarbeitung Einspruch zu erheben. Bei Einspruchserhebung werden wir die Verarbeitung Deiner Daten zu bestimmten Zwecken einstellen, es sei denn, dass wir nachweisen können, daß bezüglich Deiner Daten für uns wichtige rechtlich begründete Grundlagen vorliegen, die im Verhältnis zu Deinen Interessen, Rechten und Freiheiten übergeordnet sind oder dass Deine Daten zur eventuellen Festlegung, Geltendmachung oder Schutzes von Ansprüchen erforderlich sind.

Um Deine Rechte wahrzunehmen, nimm mit dem Verwalter Kontakt auf.

4.Bis Du der Meinung, daß Deine Personaldaten rechtswidrig verarbeitet werden, kannst Du bei übergeordneter Stelle, das ist beim Präsidenten der Personendatenschutzbehörde Klage erheben.

5.Die Übermittlung von Daten durch Dich ist freiwillig, aber erforderlich zum Vertragsschluß und zur Vertragsdurchführung.

6.Die Abnehmer Deiner Personaldaten sind diejenigen Stellen, an die wir auf Grund der geltenden Rechtsvorschriften Daten zu überstellen haben und auch Stellen, die für uns die Vertragsdurchführung unterstützenden Leistungen erbringen, insbesondere die Buchhaltungs-, juristischen, informatischen, Transportleistungen, Lieferdienst über Kuriersendungen.

7.Deine Personaldaten werden von uns durch die ganze Zeit verarbeitet, in der der Vertrag durchgeführt wird und nach dem Vertragsschluss durch 10 Jahre nach dem Ende des Jahres, in dem der Vertrag erloschen ist.